Juridische informatie

Voorwaarden
Welkom bij Syntix (https://syntixnederland.nl, de Website). Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door. Als “u”, de gebruiker, hier niet mee akkoord gaat, bezoek deze website dan niet en gebruik deze niet op andere wijze. De website wordt beheerd door Syntix, die u informatie zal verstrekken over technologieën, smeermiddelen, andere automobielproducten, aanverwante apparatuur en nieuws over het bedrijf. Syntix kan deze overeenkomst van tijd tot tijd dien overeenkomstig wijzigen. Blijf deze overeenkomst lezen wanneer u de website bezoekt of gebruikt.

De toegang tot en het gebruik van deze site impliceert uw instemming met deze voorwaarden.ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SYNTIX NEDERLAND. Artikel 1 Algemeen

 

 1. Syntix Nederland is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80591809. Syntix Nederland richt zich op zowel groothandel als consument. Syntix Nederland handelt in diverse producten met de merknaam Syntix, een gedeponeerd handelsmerk. Syntix Nederland is een e-commerce onderneming, die haar handel ook via haar website voert. Syntix Nederland is een onderneming die zich onder meer bezig houdt met het ontwikkelen van- en de groothandel en detailhandel in oliën, smeermiddelen en aanverwante artikelen, de groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen), en voorts de handel in auto-onderdelen en accessoires.    

 

 1. Syntix Nederland zal in deze algemene voorwaarden verder worden aangeduid als ‘Syntix  ’ De andere partij wordt de wederpartij genoemd. Syntix is gerechtigd op ieder moment deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd, zal Syntix  hiervan wederpartij schriftelijk in kennis stellen.

 

 1. Deze voorwaarden gelden voor zowel consumenten als wederpartijen, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. Voor zoveel  enige bepaling slechts voor de ene of andere groep is bedoeld, is dat uitdrukkelijk als zodanig bepaald. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

 1. Op alle aanbiedingen van Syntix  zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van  eventuele andere algemene voorwaarden. Het doen van een bestelling bij Syntix  of het accepteren van enige aanbieding van Syntix brengt met zich mee dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt. 

 

 1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts plaatsvinden met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Syntix . 

 

 1. Deze algemene voorwaarden worden bij het aangaan van de overeenkomst op de wettelijk voorgeschreven wijze aan wederpartij overhandigd. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de internetsite(s) van Syntix (onder meer www.Syntixnederland.nl ) en worden ook op het eerste verzoek toegezonden aan wederpartij. 

 

 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Met een overeenkomst op afstand die elektronisch wordt gesloten wordt bedoeld de wederpartij die enig product via de website in de webwinkel koopt, dan wel de wederpartij die een bestelling plaats via e-mail, dan wel de wederpartij die enig product middels zijn smartphone of tablet in een door Syntix  ingerichte applicatie bestelt. De websites en applicaties van Syntix . zijn zodanig ingericht, dat een verkoop slechts kan plaatsvinden, nadat de wederpartij zich akkoord heeft verklaard met de algemene voorwaarden.  

 

 1. Voor het geval dat naast deze voorwaarden tevens specifieke product-
  of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de vorenstaande leden van overeenkomstige toepassing en kan de wederpartij zich in geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en die product- of dienstenvoorsteeds beroepen toepassing van de meest gunstige bepaling. 

 

Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen

 

 1. Tenzij schriftelijk anders is aangegeven, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend. Syntix B.V.  heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding aan te passen, in te trekken of te herroepen tot vijf werkdagen na aanvaarding van de aanbieding door wederpartij, ook als in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is genoemd. Aanbiedingen worden telkens gedaan onder het voorbehoud dat de producten beschikbaar zijn. Aan de inhoud van reclame-uitingen van Syntix B.V. kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 1. Syntix  baseert haar aanbiedingen op de door wederpartij aangeleverde en aan te leveren informatie en gaat uit van de juistheid van die informatie, ook als deze informatie van derden afkomstig is. Wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. 

 

 1. De opgegeven prijzen zijn exclusief administratiekosten, transport- of verzendkosten, verpakkingskosten en verzekeringskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien na het doen van de aanbieding, maar voor de uiteindelijke levering zich een prijsverhogende omstandigheid voordoet waarop Syntix geen invloed heeft, zoals prijsstijgingen in de internationale oliemarkt, wijziging van wetten of andere regelgeving, valutastijgingen, prijsstijgingen in transportkosten of verzendkosten e.d., dan is Syntix  gerechtigd die prijsstijging door te rekenen aan de wederpartij, tenzij zulks in strijd komt met dwingendrechtelijke wetgeving. In dat laatste geval heeft Syntix  het recht van de overeenkomst af te zien. 

 

 1. De prijzen van de producten op de website zijn vermeld zowel exclusief als inclusief BTW, maar exclusief alle andere van overheidswege of anderszins opgelegde heffingen en toeslagen.

 

Artikel 4 Bijzondere bepalingen voor de koop op afstand voor consumenten

 

 1. Indien wederpartij consument is en de overeenkomst langs elektronische of telefonische weg tot stand is gekomen, gelden de wettelijke bepalingen van Boek 7 het (Nederlandse) Burgerlijk Wetboek, afdeling 9A. Dat betekent dat de consument het recht van verzet heeft. Als wederpartij derhalve consument is en de overeenkomst is langs elektronische of telefonische weg gesloten, dan heeft hij gedurende zeven dagen na ontvangst van het product het recht de koopovereenkomst met Syntix te ontbinden zonder opgave van redenen. Ontbinding dient schriftelijk te geschieden en kan (ook) per e-mail plaatsvinden via het e-mailadres dat daarvoor door Syntix op haar website is aangewezen. 

 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het grootste deel van het assortiment van Syntix betreft vloeibare verbruiksproducten, zoals olie en smeermiddel. Alleen indien verpakking en product in ongeschonden staat zijn, is de consument gerechtigd het product te retourneren.  Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Syntix retourneren, conform de door de Syntix .  verstrekte/te verstrekken instructies. 

 

 1. Indien ontbinding plaatsvindt voordat Syntix het product heeft geleverd, maar de koopprijs al is betaald, zal Syntix binnen uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het ontbindingsbericht de koopprijs terug storten op de rekening van de consument. 

 

 1. Indien ontbinding plaatsvindt nadat het product door Syntix is geleverd en de koopprijs is betaald, zal Syntix binnen uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het ontbindingsbericht de koopprijs terugstorten. De consument is verplicht het geleverde product op eigen kosten binnen dertig dagen na de verzending van het ontbindingsbericht retour te zenden aan Syntix , Niels Bohrstraat 26, 6716 AM Ede (GLD) (Nederland). Mocht het product niet retour komen, dan blijft de consument de koopprijs schuldig, te vermeerderen met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in geval van verzuim van de consument.  

 

 1. Het bepaalde onder de voorgaande leden van dit artikel geldt slechts voor de producten uit het assortiment van Syntix , die niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, of producten die Syntix  heeft geleverd en persoonlijk van aard zijn.   

 

 1. De bepalingen uit dit artikel gelden dus niet voor rechtspersonen of natuurlijke personen, die handelen in uitoefening van een beroep of bedrijf. 

 

Artikel 5 Levering, termijnen en risico

 

 1. Levering vindt plaats op het adres dat door wederpartij wordt opgegeven. Wederpartij draagt er zorg voor dat het product op de overeengekomen plaats van levering in ontvangst wordt genomen. Indien het product niet kan worden afgeleverd, omdat dan wel een foutief adres is opgegeven, dan wel op het overeengekomen leveringsadres niemand aanwezig is en er geen andere mogelijkheid is het product af te leveren, dan wel vanwege een andere omissie zijdens wederpartij, en er hierdoor extra kosten ontstaan (zoals opslag- of vervoerskosten), dan is wederpartij verplicht die kosten aan Syntix te vergoeden.   

 

 1. Syntix zal ontvangen en geaccepteerde bestellingen direct uitvoeren, gecommuniceerde termijnen zijn nimmer fatale termijnen, maar zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de levering langer op zich laat wachten dan 30 dagen nadat de overeenkomst is gesloten, dan heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij aan Syntix enige vergoeding behoeft te betalen,  tenzij een langere leveringstermijn dan 30 dagen is afgesproken en tenzij er sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 6 hieronder. Een eventueel reeds door Syntix ontvangen betaling wordt binnen 30 dagen gerestitueerd.

 

 1. In geval van bestellingen van grotere hoeveelheden is Syntix gerechtigd in gedeeltes te leveren.  

 

 1. Syntix zal zich immer inspannen de gewenste leveringsdatum te realiseren. Mocht Syntix om enige reden de leveringstermijn overschrijden, dan is Syntix niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die wederpartij hierdoor lijdt. In ieder geval is aansprakelijkheid van Syntix altijd beperkt tot maximaal de waarde van het geleverde product en subsidiair maximaal tot het bedrag waarop haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft (zie ook artikel 7 hieronder).    

 

 1. Syntix schakelt derden in voor het vervoer en de aflevering van het product. De kosten van die derde komen voor rekening van de wederpartij. Het risico van schade en verlies aan het product gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering bij de wederpartij. Indien het product verloren gaat of beschadigd raakt, nadat het ter aflevering is aangeboden, maar door een niet aan Syntix toe te rekenen omstandigheid niet is afgeleverd, gaat het risico van schade en verlies van het product over op het moment dat levering conform afspraak zou hebben plaatsgevonden. 

 

Artikel 6 Verplichtingen van de wederpartij

 1. Wederpartij is gehouden kosteloos en tijdig alle medewerking die Syntix naar haar oordeel nodig heeft om tot  uitvoering van de overeenkomst te komen, te verlenen, bij gebreke waarvan Syntix  het recht heeft de nakoming van haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten totdat wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan.  
 2. Wederpartij staat in voor de juistheid en  volledigheid door of namens haar aan ter beschikking gestelde gegevens, ook indien die gegevens afkomstig zijn van derden. Wederpartij is gehouden Syntix onverwijld schriftelijk te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 3. In het geval dat de tegenpartij een vordering indient tot schadevergoeding te Syntix  op grond van, bijvoorbeeld, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, de tegenpartij is verplicht op verzoek aan Syntix alle medewerking verlenen, zodat Syntix vast kan stellen of zij aansprakelijk is voor de geleden schade en om te bezien in verlengde van de geleden schade. In de vorige zin Syntix doelt op situaties waarin, bijvoorbeeld, de tegenpartij beweert dat de motor van een voertuig is beschadigd door de gebruik van een product van Syntix. Sinds schade aan motoren vele oorzaken kan hebben, moet de tegenpartij het voertuig ter inzage beschikbaar stellen voor onderzoek door Syntix  en op verzoek voorzien van een monster van haar product.
 4. Alvorens het product te gebruiken, is wederpartij gehouden te controleren of het product geschikt is voor het gebruik dat wederpartij ervan wenst te maken. 
 5. Lijdt wederpartij schade in enige vorm of dient zij kosten te maken ten gevolge van het niet nakomen van enige verplichting uit dit artikel, dan zijn die schade/kosten voor rekening van wederpartij.

Artikel 7 Overmacht

 1. Syntix is niet gehouden tot het nakomen van enige uit de overeenkomst met wederpartij voortvloeiende verplichting in geval van overmacht. Daarvan is sprake indien Syntix wordt gehinderd in de nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Syntix  geen invloed heeft, zoals bijvoorbeeld oorlog, oproer, rellen, molest, brand, natuurrampen, stakingen en/of werkonderbrekingen, internetstoringen, storingen in energie- of materiaalaanvoer, het niet (tijdig) leveren door toeleveranciers van producten, een beperkte of geen beschikbaarheid van grondstoffen/halffabricaten/ hulpstoffen/ emballage/ transportmaterieel, overheidsmaatregelen en in- en uitvoerbelemmeringen.
 2. In dergelijke gevallen is Syntix gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten zolang de overmacht duurt. Is nakoming blijvend onmogelijk  of duurt de  tijdelijke overmacht langer dan 6 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.  
 3. Indien Syntix op het moment dat de overmacht intreedt reeds producten heeft geleverd, heeft Syntix  recht op betaling van die producten. 

Artikel  8 Aansprakelijkheid Syntix B.V. 

 1. Voor schade van wederpartij die het gevolg is van één of meer toerekenbare tekortkomingen van Syntix, is laatstgenoemde slechts aansprakelijk indien Syntix schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen
 2. Syntix  is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Syntix is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, geïnvesteerde arbeidsuren, misgelopen besparingen, verlies van gegevens, schade door bedrijfsstagnatie e.d. . 
 3. De aansprakelijkheid van Syntix is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de waarde van het aan wederpartij geleverde product. De aansprakelijkheid van Syntix is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico.
 4. Aan de in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid kunnen door Syntix ingeschakelde derden ook hun rechten ontlenen: deze derden kunnen rechtstreeks een beroep doen op deze aansprakelijkheidsbeperking.
 5. Door Syntix ingeschakelde derden partijen, kunnen ook rechten ontlenen aan de beperkingen van de aansprakelijkheid opgenomen in dit artikel: deze derden partijen kunnen rechtstreeks een beroep doen op een dergelijke beperking van de aansprakelijkheid.

Artikel 9 Betaling van de factuur

 1. Syntix handelt via haar webshop. Betaling kan derhalve plaatsvinden middels de mogelijkheden, die op de website geboden worden via bijvoorbeeld Ideal of creditcard of onder rembours. Na ontvangst van de betaling zal Syntix de bestelde producten leveren conform hetgeen hiervoor is bepaald.  
 2. Mocht betaling op rekening zijn overeengekomen, dan dient betaling steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum één van de rekeningnummers die op de factuur van Syntix vermeld staat. 
 3. Indien wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling, zal Syntix de wederpartij middels aanmaning in ieder geval eenmalig veertien dagen in de gelegenheid stellen alsnog aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Indien wederpartij dan niet heeft betaald, wordt wederpartij de buitengerechtelijke kosten verschuldigd en wel conform de staffel van de Wet Normering Incassokosten:

Hoofdsom tot en met

Toepasselijk percentage

Maximum

€ 2.500,–

15% over de hoofdsom

€ 375,–

(min. € 40,–)

€ 5.000,–

€ 375,– + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,–)

€ 625,–

€ 10.000,–

€ 625,– + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,–_

€ 875,–

€ 200.000,–

€ 875,– + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,–)

€ 2.775,–

Boven de € 200.000,–

€ 2.775,– + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,–)

€ 6.775,–

 1. Na het verstrijken van de in lid 3 hiervoor genoemde termijn worden wederpartijen die tevens consument zijn de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom en de buitengerechtelijke incassokosten. 
 2. Wederpartijen, zijnde rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen in uitoefening van beroep of bedrijf, zijn de wettelijke handelsrente verschuldigd van de vervaldatum van de factuur/vervaldata van de facturen over de hoofdsom en de incassokosten. Voor deze wederpartijen geldt voor de buitengerechtelijke incassokosten een minimum van € 75,-, exclusief BTW.  
 3. Zolang Syntix geen integrale betaling van haar facturen heeft ontvangen, is zij gerechtigd  om alle op haar rustende verplichtingen jegens wederpartij op te schorten zonder dat wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding kan maken. 
 4. Wederpartijen, zijnde rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen in uitoefening van beroep of bedrijf dienen telkens de facturen van Syntix onverkort en volledig te betalen, hen komt geen recht op verrekening toe uit hoofde van enige vordering op Syntix Bij grote bestellingen is Syntix gerechtigd van wederpartij te verlangen dat zij zekerheid stelt voor de omvang van de volledige vordering, althans een zodanig bedrag als Syntix noodzakelijk en gewenst acht. 
 5. Indien Syntix in een gerechtelijke procedure met een wederpartij, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf volledig, grotendeels of deels in het gelijk wordt gesteld, is die wederpartij verplicht om bovenop de kostenveroordeling die de rechter heeft uitgesproken, de werkelijke kosten van rechtsbijstand in die procedure te vergoeden.     

Artikel 10 Het recht van reclame en verjaring

 1. Wederpartij is gehouden direct na aflevering te controleren of het geleverde product beantwoordt aan het bestelde product. Wederpartij onderzoekt derhalve of het geleverde beantwoordt aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, zowel wat betreft kwaliteit als kwantiteit.
 2. Indien de wederpartij tevens consument is en deze constateert dat het product niet voldoet aan de overeenkomst, dient de consument dit binnen twee maanden na ontdekking te melden. Syntix zal de klacht direct in behandeling nemen en voor vervanging of herstel zorgen, in overleg met de consument. Consument verplicht zich alle redelijke en noodzakelijke medewerking aan vervanging of herstel te geven. Doet consument dit niet, dan kan hij geen aanspraak maken of herstel of vervanging, danwel op enige vorm van schadevergoeding, mocht herstel of vervanging niet de gewenste oplossing bieden. Indien vaststaat dat het geleverde niet aan de overeenkomst voldoet, is de keus aan Syntix  het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen of de gebrekkige zaak, nadat deze door Syntix  retour is ontvangen, te vervangen dan wel een vervangende vergoeding aan wederpartij te voldoen. 
 3. Indien een wederpartij, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf stelt dat een product niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen, dan dient wederpartij dit binnen veertien dagen na aflevering te melden. Wederpartij dient Syntix in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken en alle door Syntix gewenste medewerking te verlenen, voor zoveel die redelijkerwijs noodzakelijk is ter beoordeling van de klacht. Indien wederpartij hieraan niet meewerkt, vervalt het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.   Indien vaststaat dat het geleverde niet aan de overeenkomst voldoet, is de keus aan Syntix  het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen of de gebrekkige zaak, nadat deze door Syntix retour is ontvangen, te vervangen dan wel een vervangende vergoeding aan wederpartij te voldoen.
 4. Indien wederpartij, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, van oordeel is dat het door Syntix geleverde product niet de te verwachten kwantiteit heeft, dient wederpartij Syntix hiervan binnen bij aflevering en uiterlijk binnen vierentwintig uur na aflevering van het product in kennis te stellen, één en ander op straffe van verval van het recht op herstel, vervanging, aanvulling of schadeloosstelling door Syntix Indien de geleverde hoeveelheid (bulk)product vijf procent of minder afwijkt van de overeengekomen hoeveelheid, moet Syntix geacht worden aan haar leveringsverplichting te hebben voldaan.
 5. Voor zoveel wederpartij mocht vaststellen dat het product niet voldoet, zal zij het product na constatering ook verdergaand niet meer gebruiken/ verbruiken. Indien het product, ondanks het gebrek, toch verdergaand wordt gebruikt en daarmede schade ontstaat aan goederen van wederpartij of derden (zoals bijvoorbeeld smeerolie in een auto), is Syntix niet aansprakelijk voor de ten gevolge daarvan geleden schade. 
 6. Klachten over facturen kunnen binnen veertien werkdagen na factuurdatum worden ingediend. Indien er binnen die termijn geen klacht wordt ontvangen, acht Syntix wederpartij akkoord met die factuur. 
 7. Iedere rechtsvordering uit hoofde van toerekenbare tekortkoming in de nakoming vervalt binnen twee jaar na ontdekking van het gebrek/ de tekortkoming van Syntix.  

Artikel 11 Ontbinding

 1. Syntix heeft het recht enige overeenkomst met wederpartij middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat wederpartij enige recht jegens op schadevergoeding jegens Syntix toekomt, indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, de WSNP wordt uitgesproken,  voorlopige surseance van betaling aanvraagt, beslag wordt gelegd op enig vermogensbestanddeel, wederpartij onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen verliest, tenzij de curator, bewindvoerder of vereffenaar zich bereid verklaart de  verplichtingen uit de overeenkomst onverkort na te komen.
 2. In geval van ontbinding is wederpartij schadeplichtige voor alle schade, die Syntix ten gevolge hiervan lijdt. 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Alle aan wederpartij geleverde producten blijven eigendom van Syntix of haar toeleverancier, totdat de aan de betreffende overeenkomst ten grondslag liggende factuur/facturen zijn betaald, te vermeerderen met rente en kosten bij te late betaling door wederpartij. Wederpartij is eerst gerechtigd het product door te verkopen, te verpanden of anderszins daarover als bezitter/eigenaar  te beschikken, nadat Syntix  dienovereenkomstig betaling heeft ontvangen
 2. Indien wederpartij enige verplichting jegens Syntix ook na ingebrekestelling, niet, niet tijdig of niet correct nakomt, is  Syntix gerechtigd al datgene te doen, noodzakelijk om zich de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen in haar macht terug te brengen. Wordt bij wederpartij beslag gelegd, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement uitgesproken, dan zal wederpartij onmiddellijk zowel curator, bewindvoerder als schuldeisers en hun gemachtigden wijzen op de eigendomsrechten van Syntix. 

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. Wederpartij respecteert de intellectuele eigendomsrechten van Syntix Indien wederpartij de producten van Syntix wenst door te verkopen, dan zal zij op geen enkele wijze wijzigingen aanbrengen in de handelsnaam, het merk en voorts zullen de specificaties van het product niet gewijzigd worden. Producten dienen in originele verpakking te worden doorverkocht, zonder verandering aan product of inhoud. 
 2. Indien wederpartij het door Syntix  geleverde product wel wijzigt, bijvoorbeeld door vermenging met een ander product, ook als dit product soortgelijk is, is het wederpartij niet toegestaan het product te verhandelen onder het (beeld)merk, de handelsnaam en specificaties waaronder het product aan haar is geleverd.

Artikel 14 Klachtprocedure

 

Syntix beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Syntix, nadat wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, of de klacht is opgetreden. Klachten worden, mits voldaan is aan lid 2, binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Syntix verzendt te allen tijde een ontvangstbevestiging van de klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Syntix binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een indicatie wanneer de consument of ondernemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Voor zoveel de overeenkomst tot stand is gekomen met een consument uit een ander land dan Nederland, beogen deze algemene voorwaarden die consument niet minder bescherming te bieden, dan de consument op grond van het internationaal privaatrecht aanspraak kan maken. 
 2. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 3. In geschillen met een wederpartij, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, is exclusief bevoegd de bevoegde rechter van de Rechtbank te Maastricht. In geschillen met een consument is de rechtbank bevoegd, die door de Europese Executieverordening wordt aangewezen.  Wie we zijn
Syntix is actief in zowel de groothandels- als de retailmarkt. Syntix verhandelt een verscheidenheid aan producten met de handelsnaam Syntix, een geregistreerd handelsmerk. Syntix is een onderneming die onder meer actief is in de ontwikkeling van de groot- en detailhandel in oliën, smeermiddelen en aanverwante artikelen, de groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen) en verder de handel in auto-onderdelen en accessoires.

Onze website
Inhoud
De informatie bestaande uit tekst-, beeld- en / of navigatiemateriaal die door Syntix op deze website wordt verstrekt, is ontleend aan bronnen die Syntix betrouwbaar acht. Syntix kan de juistheid of volledigheid van dergelijke informatie echter niet garanderen. De informatie op deze website is louter indicatief en kan op elk moment door Syntix zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Syntix kan niet garanderen dat de website foutloos en zonder onderbrekingen zal werken. Syntix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de website en de informatie die erop staat.

De website van Syntix kan verwijzingen naar andere websites bevatten. Syntix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige website waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar de website van Syntix.

Verantwoordelijkheid
Alle informatie op de website, bestaande uit teksten, beeld- en / of navigatiemateriaal, is eigendom van Syntix, aan haar gelieerde ondernemingen of de op de website genoemde ondernemingen. De gebruiker van de informatie op deze website is verantwoordelijk voor hoe hij of zij de informatie gebruikt. De informatie is bedoeld voor de gebruiker en mag alleen door de gebruiker worden gebruikt. Het is de gebruiker niet toegestaan de informatie over te dragen, te reproduceren, te wijzigen of te verspreiden. De gebruiker verbindt zich ertoe om eventuele instructies van Syntix met betrekking tot de informatie op de website op te volgen. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle auteursrechten zijn voorbehouden.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen
Cookies
Van de bezoeker slaan we voornamelijk cookies op. Een cookie, ook wel een HTTP-cookie, webcookie of browsercookie genoemd, is een klein stukje gegevens dat vanaf een website wordt verzonden en wordt opgeslagen in de webbrowser van een gebruiker terwijl de gebruiker op die website surft. Elke keer dat de gebruiker de website laadt, stuurt de browser de cookie terug naar de server om de website op de hoogte te stellen van de eerdere activiteit van de gebruiker.

Sommige cookies zijn nodig voor het goed functioneren van webwinkels. Dankzij deze hoeft u bijvoorbeeld niet elke keer dat u door de site navigeert items die u wilt kopen aan het winkelwagentje toe te voegen (dankzij een cookie weet een winkelwagentje dat u nog steeds dezelfde bezoeker bent en onderhoudt het uw producten die zijn toegevoegd in de winkelwagen), andere cookies stellen de eigenaar van de webpagina in staat om te zien waar zijn bezoeken vandaan komen, de tijd dat ze op zijn website blijven, registreren welke pagina’s door de gebruiker zijn bezocht, enz.

Cookies worden door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer opgeslagen en nemen slechts een zeer kleine hoeveelheid ruimte in, zodat ze de goede werking van uw computer niet beïnvloeden. Ze bevatten geen persoonlijke informatie en ze vernietigen zichzelf wanneer ze de functie hebben vervuld waarvoor ze zijn geprogrammeerd.

Vanwege het wijdverbreide gebruik, accepteren de meeste webbrowsers ze automatisch zonder toestemming van de gebruiker te vragen. Vanuit uw internetbrowser kunt u alle cookies blokkeren die door Syntix of een andere pagina worden gegenereerd, maar onthoud dat als u dat doet, sommige pagina’s mogelijk niet correct gaan werken.

Contactformulieren
Via het contactformulier verstrekt u Syntix uw naam en e-mailadres. We gebruiken ze om contact met u op te nemen en uw verzoeken te beantwoorden.

Ingesloten inhoud van andere websites
Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. Video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met die ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met de ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics
Syntix gebruikt twee analysesystemen: Google Analytics en Yandex Metrica.
Syntix gebruikt beide zodat we kunnen profiteren van de verschillende platformspecificaties en ook over nauwkeurigere statistieken kunnen beschikken.

Met wie we uw gegevens delen
We verkopen of maken geen persoonlijke gegevens bekend over onze website of winkelbezoekers of anderen die interactie hebben met Syntix of onze producten of diensten, behalve zoals hierin beschreven.

Contact Formulier
Wanneer u ons per e-mail bereikt, worden deze door Microsoft opgeslagen in de Office 365 cloud suite.

Postsysteem
Wanneer u Syntix toestaat uw e-mail op te slaan om onze nieuwsbrief te ontvangen, slaan wij uw e-mailadres op in de Mailchimp-service.

Analytics
Google Analytics, Yandex Metrica en Meters ontvangen anonieme gegevens van u door onze site te gebruiken.

Hoelang we uw gegevens bewaren
Afgezien van de bovengenoemde gegevens die zijn opgeslagen in cookies en door derden, slaan we alleen de volgende gegevens op:

 • E-mails en e-mailadressen in Office 365-accounts.
 • Persoonlijke klantinformatie in de winkel.

We bewaren deze gegevens voor onbepaalde tijd.

Welke rechten u heeft over uw gegevens
Als je een account hebt op deze site of reacties hebt achtergelaten, kun je verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we over u hebben, verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw gegevens naartoe sturen
De website wordt opgeslagen op een server in Pressable. Hier kunt u hun GDPR-beleid bekijken.

Zoals vermeld in “Met wie u uw gegevens deelt”, zijn er enkele diensten met servers buiten de EU.

Microsoft
Google
Yandex
GetSiteControl
Mailchimp

Contactgegevens
Als u vragen of klachten heeft over dit privacybeleid of de manier waarop uw persoonlijke informatie op de websites wordt verwerkt, of als u een van uw hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via een van de volgende manieren:

Extra informatie
Hoe we uw gegevens beschermen
We hebben stappen ondernomen om sites te beschermen tegen de meest voorkomende soorten aanvallen en met uitgebreide monitoring beschermen we tegen DDOS-aanvallen, verdachte activiteiten en vreemde verzoeken. Bovendien helpt ons hostingbedrijf de verspreiding van malware voorkomen en zorgt het ervoor dat sites veilig, beveiligd en performant zijn.

Welke procedures voor datalekken hebben we ingesteld
We erkennen en nemen onze verantwoordelijkheid serieus om de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Syntix gebruikt alle middelen die tot haar beschikking staan om ervoor te zorgen dat de gegevens niet worden geschonden.

In het uitzonderlijke geval van een datalek worden u en de bevoegde autoriteit (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) geïnformeerd.

Van welke derde partijen we gegevens ontvangen
Geen.

Welke geautomatiseerde besluitvorming en / of profilering we doen met gebruikersgegevens
We hebben momenteel geen gegevensaggregatiesysteem.